Polityka Prywatności

Główną zasadą jaką kieru­jemy się w Poli­tyce Pry­wat­ności na stronie AktywujSmyka.pl jest niezmi­enna zasada, iż NIGDY i POD ŻADNYM  po­zorem nie sprzeda­jemy i w żaden inny sposób nie udostęp­ni­amy osobom i fir­mom trzecim jakichkol­wiek danych per­son­al­nych i adresowych klien­tów naszego ser­wisu www.
W przy­padku gdy nie zgadzasz się naszą poli­tyką pry­wat­ności – do czego masz pełne prawo – po prostu nie korzys­taj z naszej strony www.
Oto podstawowe zasady, którymi się kierujemy:
  • na podany przez Ciebie adres email będą wysyłane tylko te wiadomości, na które wyraziłeś wcześniej zgodę,
  • Twój adres email nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim,
  • wysyłane wiadomości będą w 100% zgodne z aktem CAN-SPAM, do którego stosuje się polityka antyspamowa tego serwisu,
  • możesz w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji. Wystarczy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się w każdej wysłanej wiadomości.

Cook­ies (ciasteczka)

Dzi­ałanie ser­wisu opiera się w pewnej części na wyko­rzysty­wa­niu cook­ies, czyli plików tek­stowych wysyłanych do kom­put­era osoby przeglą­da­jącej ser­wis. Cook­ies iden­ty­fikują użytkown­ika, dzięki czemu użytkownik może wyko­rzys­tać pełną funkcjon­al­ność ser­wisu, a także zabez­piecza Was przed kilkukrot­nym przekazy­waniem tych samych treści reklamowych.

Wyłącze­nie odpowiedzialności

Wszys­tkie infor­ma­cje zamieszczane na stronach ser­wisu oraz przesyłane e-mailem są przez nas zamieszczane z pozy­ty­wnymi intenc­jami i jak najlepiej poję­tym internie odbior­ców. Jed­nakże każ­do­ra­zowo to do odbiorcy należy decyzja czy i w jakim stop­niu wyko­rzysty­wać otrzymy­wane od nas informacje.
Wszys­tkie infor­ma­cje zamieszczane przez użytkown­ików w komen­tarzach oraz na forum użytkown­ików przed­staw­iają opinie i punkt widzenia osób je zamieszcza­ją­cych niekoniecznie zaś nasze. Nie bierzemy odpowiedzial­ności za ich treść.
Jed­nocześnie zas­trzegamy sobie możli­wość wprowadza­nia zmian do niniejszego doku­mentu (tj. zasad określa­ją­cych Poli­tykę Pry­wat­ności). Wszys­t­kich przeglą­da­ją­cych zawartość tego ser­wisu www lub będą­cych sub­skry­ben­tem naszych newslet­terów obow­iązuje aktu­alna poli­tyka prywatności.